ด้วยมูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานมาตรการองค์กร เพื่อผลักดันให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานของตนเอง โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์จึงจัดให้มีการฝึกอบรมการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการหรือองค์กรภาคเอกชนให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความปลอดภัยทางถนน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานมาตรการองค์กร

ทั้งนี้มูลนิธิฯได้รับการตอบรับจากบุคลากรของสถานประกอบการเข้าร่วมอบรมหลายแห่งอาทิ เช่น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด  บริษัท กรเดชคอนกรีต อินทรี บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ตักสิลา การ์เม้นท์ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีซั่น แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี บริการ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น และ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ  ฯลฯ

และเป็นที่แน่นอนว่าบุคลากรจากภาคีเครือข่าย แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ทั้งจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานมาตรการองค์กรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

หัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

  • “การสร้างความปลอดภัยทางถนน” โดยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน                                                           โดย ดร.ปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล มูลนิธิไทยโรดส์
  • “องค์กรเอกชน” กับ “ความปลอดภัยทางถนน”                                                                                         โดย คุณสุพัตรา  สำราญจิตร์  นักวิชาการอิสระ
  • “เปลี่ยนพฤติกรรม (เสี่ยง) อย่างยั่งยืน”                                                                                              โดย คุณวีระ  ซื่อสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ความปลอดภัยทางถนน “ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง”                                                                                            โดย คุณณัฐพงศ์  บุญตอบ มูลนิธิไทยโรดส์

วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

  • “สภาพถนนและความปลอดภัย”                                                                                                        โดย ดร.ปณิธิศร์  เอื้อสุดกิจ กรมทางหลวง
  • “จะสื่อสารยังไง” ให้คนในองค์กรรับรู้และสนใจ                                                                                      โดย ผศ.ดร.มลินี  สมภพเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มาตรการในองค์กร “สำเร็จหรือไม่” ต้องประเมินผล                                                                                  โดย คุณสโรชพันธุ์  สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

และในช่วงท้ายของกิจกรรมนี้ยังมีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องของ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร” อีกด้วย