ด้วยมูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานมาตรการองค์กร เพื่อผลักดันให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานของตนเอง โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์จึงจัดให้มีการฝึกอบรมการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร รุ่นที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการหรือองค์กรภาคเอกชนให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความปลอดภัยทางถนน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานมาตรการองค์กร

ทั้งนี้มูลนิธิฯได้รับการตอบรับจากบุคลากรของสถานประกอบการเข้าร่วมอบรมหลายแห่งอาทิ เช่น บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)  บริษัทลากูน่า เซอร์วิส จำกัด  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยยามาฮ่า    บริษัท ธวัช เทคโนโลยีซิสเต็มส์ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์  รวมถึงบุคลากรจากภาคีเครือข่าย แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก

หัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

  • “การสร้างความปลอดภัยทางถนน” โดยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน                                                             โดย ดร.ปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล มูลนิธิไทยโรดส์
  • “องค์กรเอกชน” กับ “ความปลอดภัยทางถนน”                                                                                           โดย คุณสุพัตรา  สำราญจิตร์  นักวิชาการอิสระ
  • “จะสื่อสารยังไง” ให้คนในองค์กรรับรู้และสนใจ                                                                                           โดย ผศ.ดร.มลินี  สมภพเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • “เปลี่ยนพฤติกรรม (เสี่ยง) อย่างยั่งยืน”                                                                                                   โดย คุณวีระ  ซื่อสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

  • สภาพถนนและความปลอดภัย”                                                                                                         โดย ดร.ปณิธิศร์  เอื้อสุดกิจ กรมทางหลวง
  • ความปลอดภัยทางถนน “ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง”                                                                                         โดย คุณณัฐพงศ์  บุญตอบ มูลนิธิไทยโรดส์
  • มาตรการในองค์กร “สำเร็จหรือไม่” ต้องประเมินผล                                                                                   โดย คุณสโรชพันธุ์  สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องของ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร” อีกด้วย