ด้วย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้ง กระทรวงคมนาคม และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

มูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน เกี่ยวกับผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี  พ.ศ.2561 รวมถึงการประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

  • หนังสืออัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
  • หนังสือรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2559-2560
  • หนังสือ “เปิดมุมมองสะท้อนความจริง ของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)” เป็นต้น

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่คลังความรู้ของเว็บไซต์  http://trso.thairoads.org/resources  หรือติดต่อมายังมูลนิธิไทยโรดส์  02-938-4376