เนื่องจากกิจกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินมาตรการผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน” ได้รับความสนใจอย่างมากจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย มูลนิธิไทยโรดส์  ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินมาตรการผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน” รุ่นที่ 4 ขึ้น ณ ห้องประชุมอัปสรา 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตามแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการเชิงผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะมาตรการความเร็ว และมาตรการสวมหมวกนิรภัยได้น่าเชื่อถือและถูกต้องตามหลักวิชาการ

ครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ เช่น ตำบลณรงค์ ตำบลเซิม ตำบลบ้านหนองกุง ตำบลบ้านขามใหญ่ ตำบลบ้านสังสงยาง ตำบลโคกสว่าง และ โรงพยาบาลนาโพธิ์ โรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลวังเจ้า โรงพยาบาลน้ำปาด โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่าง ๆ เช่น อำเภอหนองเรือ อำเภอศรีเทพ อำเภอไพศาลี อำเภอหนองกี่ อำเภอบ้านกรวด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ตำบลท่าเรือ ตำบลตะคร้อ และหน่วยงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เป็นต้น