เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์  ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินมาตรการผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน” รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมอัปสรา 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตามแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการเชิงผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะมาตรการความเร็ว และมาตรการสวมหมวกนิรภัยได้น่าเชื่อถือและถูกต้องตามหลักวิชาการ

การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานด้านความปลอดภัย เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครปฐม พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์ ลพบุรี อ่างทอง ตรัง พะเยา แพร่ เชียงราย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ  เป็นต้น