มูลนิธิไทยโรดส์ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีภารกิจและบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการข้อมูลติดตามสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน รวมไปถึงการศึกษาวิจัยและสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้วยมูลนิธิฯ มีผลการดำเนินงานที่ปัจจุบันแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงแผนการดำเนินงานที่กำลังจะเริ่มปฏิบัติในระยะต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน จึงได้จัดการประชุมเครือข่ายวิชาการของมูลนิธิไทยโรดส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 12:30 – 16:30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการนำเสนอให้กับภาคีเครือข่ายได้รับทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โดยผลงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของมูลนิธิฯที่น่าสนใจได้แก่

  1. ผลการสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยฯ ประจำปี 2561
  2. การสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรการ “การสวมหมวกกันน็อค” และ “การลดความเร็ว”
  3. การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทยที่เป็นมาตรฐาน
  4. การสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่บนทางหลวงหมายเลข 32
  5. การรณรงค์ลดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ในกลุ่มธุรกิจเอกชนด้านการสื่อสาร

ทั้งนี้ยังมีการ ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น การขับเคลื่อนงาน “การอบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนมาตรการองค์กร” พร้อมเปิดให้ภาคีเครือข่ายร่วมเสนอแนะ “โจทย์สำคัญที่ต้องการการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ” ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน อีกด้วย