ด้วย มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน (Knowledge Research) และสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน (Action Research) ภายใต้แนวคิด “มาตรการด้านวิศวกรรมกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุชนท้าย” กรณีศึกษาวิจัยการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการชนท้ายบนทางหลวง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมสัมมนา “มาตรการด้านวิศวกรรมกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุชนท้ายบนทางหลวง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว ตลอดจนผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจน อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 – 13:00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย จากกรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการและประเด็นการเสวนาดังนี้

  • สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุการชนท้ายบนทางหลวง (โดย ดร.ปณิธิศร์  เอื้อสุดกิจ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง)
  • มาตรการด้านวิศวกรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุชนท้าย และ การศึกษาวิจัยการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการชนท้ายบนทางหลวง (โดย รศ.ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้รับผิดชอบโครงการ))

ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการเสวนาเป็นอย่างมาก