สืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินมาตรการผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน” รุ่นที่ 1 ที่ผ่านมา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการเชิงผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะมาตรการความเร็ว และมาตรการสวมหมวกนิรภัยได้น่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินมาตรการผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน” รุ่นที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอัปสรา 2  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

โดยมีกำหนดการและกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น

  • การประเมินสะท้อนผลลัพธ์การขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนน
  • การแบ่งกลุ่มทบทวน “ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนน”
  • บรรยายการประเมินมาตรการ “การสวมหมวกกันน็อค” ก่อนและหลังดำเนินงาน
  • บรรยายการประเมินมาตรการ “การลดความเร็ว” ก่อนและหลังดำเนินงาน
  • ลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามฝึกประเมิน “การสวมหมวกกันน็อค” และ “การลดความเร็ว”
  • ประมวลสรุปผลการเรียนรู้
  • แบ่งกลุ่มออกแบบแผนการประเมินมาตรการในพื้นที่

ทั้งนี้ คุณณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และทีมเจ้าหน้าที่ มูลนิธิไทยโรดส์ ได้รับเกียรติในการร่วมบรรยายในส่วนของการประเมินมาตรการ “การสวมหมวกกันน็อค” และ “การลดความเร็ว” ก่อนและหลังดำเนินงาน พร้อมทั้งนำทีมผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อฝึกประเมินมาตรการดังกล่าวอีกด้วย