ตามที่มูลนิธิไทยโรดส์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย (GEO-ITEMS) นั้น

มูลนิธิไทยโรดส์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนฯ ให้แก่เครือข่ายกู้ชีพ/กู้ภัย ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสาธารณะของเครือข่ายกู้ชีพ เพื่อความปลอดภัยทางถนน (นักกู้ชีพสื่อสาร) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสาธิตการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่เครือข่ายนักกู้ชีพสื่อสารที่เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ทำให้ปัจจุบันมีจำนวน       เครือข่ายอาสากู้ชีพ/กู้ภัย ร่วมใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนฯ ดังกล่าว กว่า 500 คน

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิไทยโรดส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ใช้งานจริง โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งานของระบบฯ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบฯให้ดียิ่งขึ้น     จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ “นักกู้ชีพสื่อสารกับการใช้งานระบบ GEO-ITEMS” ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ  ห้องประชุมแคทลียา 1 ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมและสาระความรู้จากวิทยากรของงานที่น่าสนใจ ได้แก่

  • การเปิดวิดีโอ “ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนโดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย GEO-ITEMS”
  • “ทิศทางการทำงานเชิงรุกของเครือข่ายนักกู้ชีพสื่อสารเพื่อสาธารณะ” โดย พี่โอ่ง กมลทิพย์ แซ่เล้า  จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • อัพเดทข้อมูลสถานการณ์ใช้งานระบบ GEO-ITEMS โดย มูลนิธิไทยโรดส์
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายนักกู้ชีพสื่อสารกับการใช้งานระบบ GEO-ITEMS  ได้แก่ ภาคเหนือ ทีมจังหวัดเชียงราย , ภาคกลาง ทีมจังหวัดสมุทรสาคร , ภาคอีสาน ทีมจังหวัดกาฬสินธุ์ , ภาคตะวันออก ทีมจังหวัดตราด , ภาคใต้ ทีมจังหวัดพังงา และ เครือข่ายอื่น ๆ
  • เวทีรับฟังความคิดเห็น “สิ่งที่อยากได้/สิ่งที่เป็นอุปสรรค”
  • บทบาทของนักกู้ชีพสื่อสารกับการทำงานด้านความปลอดภัยเชิงรุก โดย ทีมแม่กลอง