แผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี เพื่อระดมความเห็นและรับฟังจากการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น แขวทางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงทางหลวงชนบท หน่วยงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อค้นหาจุดเสี่ยง/จุดอันตราย อันจจะนำไปสู่การแก้ไขฃในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในการนี้ สอจร.ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้เรียนเชิญบุคลากรจากมูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม และบรรยายภายใต้หัวข้อต่างๆ เช่น

  • การจัดการถนนปลอดภัย (Road Safety Management)
  • แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดอันตราย (Treatment of Hazardous Location)
  • การวิเคราะห์รูปแบบการชน (Crash Diagram)