เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า กรุงเทพมหานคร แผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิไทยโรดส์ และสถาบันอิศรา ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีสื่อสารสาธารณะ: พัฒนาศักยภาพการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพการรายงานข่าวของสื่อมวลชน สาขาโทรทัศน์ สาขาหนังสือพิมพ์ สาขาผู้สื่อข่าวออนไลน์ ทั้งส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค โดยเน้นเนื้อหา ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการความเร็วและพัฒนา เทคนิคการนำเสนอข่าวด้วย new media

โดยมูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมบรรยายและนำเสนอ “ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้ความเร็ว” รวมไปถึง “แนวทางการจัดการความเร็วในประเทศไทย (Speed Management)” เพื่อเป็นข้อมูลและความรู้เชิงวิชาการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอะแนะแก่ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในการนำไปใช้ประกอบการผลิตข่าวเชิงวิเคราะห์ของสื่อมวชน