ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ปัจจัยความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายจราจรจึงมีบทบาทสำคัญที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุและดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น จึงประสงค์จะมีความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตอบสนองทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  ในปี พ.ศ. 2554 – 2563 จึงได้จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน แก่พนักงานสอบสวน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ภาคกลาง เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า กรุงเทพมหานคร

ทางมูลนิธิไทยโรดส์ โดย นายณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ เป็นเกรียติรับเชิญร่วมสัมนาและเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้แก้เจ้าหน้าตำรวจ และสามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายจราจร