โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุมหัวหน้าหน่วยที่ขึ้นทะเบียนระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น หน่วยกู้ชีพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที 20 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อประเมินผลการทำงาน รวมทั้งพิจารณาปัญหาและอุปสรรคการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอื่นๆ พร้อมร่วมกันพิจารณาเป็นข้อตกลงและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในโอกาสต่อไป ซึ่งในการนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่ได้จาก ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย (GEO-ITEMS) ในการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ลดอัตราการเสียชีวิต และพัฒนางานด้านป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทางมูลนิธิไทยโรดส์ โดยนายณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับเกรียติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการใช้งาน  ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย (GEO-ITEMS) ให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น