แผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคใต้ ได้จัด การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านวิศวกรรมจราจร ขึ้นเพื่อเสริมสร้าง และเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดอันตราย แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการดำเนินงานใน ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. ด้านวิศวกรรรมจราจร ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Boat Lagoon Resort Phuket อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ สอจร.ภาคใต้ ได้เรียนเชิญบุคลากรจากมูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ และบรรยายภายใต้หัวข้อต่างๆ เช่น

  • การจัดการถนนปลอดภัย (Road Safety Management)
  • แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดอันตราย (Treatment of Hazardous Location)
  • การวิเคราะห์รูปแบบการชน (Crash Diagram)

พร้อมทั้งกิจกรรมการทำ Work Shop และนำเสนอการวิเคราะห์อุบัติเหตุ สู่การแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลายหน่วยงานและภาคส่วน เช่น แขวทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท หน่วยงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น