คณะทำงานสนับสนุนแผนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย มูลนิธิไทยโรดส์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เครือข่ายสื่อมวลชน ภายใต้เรื่อง “เมื่อนักข่าวกลายเป็นนักสืบ (อุบัติเหตุ)” เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเมย์ ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักภาพการทำงานของสื่อมวลทุกระดับ ในการนำเสนอข่าวด้านความปลอดภัยทางถนน และเป็นการสร้างความเข้าใจในงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กระตุ้นจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพด้านงานข่าวให้กับสื่อมวลชน

ซึ่งในการจัดฝึกอบรม มูลนิธิไทยโรดส์ในฐานะหน่วยงานที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ สถิติอุบัติเหตุทางถนนจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้ความเร็ว” และ “แนวทางการจัดการความเร็ว เพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (Speed Management)” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์และปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ในบ้านเรา