สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการฝึกอบรมนักกู้ชีพสื่อสาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสาธารณะของเครือข่ายกู้ชีพ เพื่อความปลอดภัยทางถนน เครือข่ายภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมทองผาภูมิ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสาธารณะของเครือข่ายกู้ชีพเพื่อความปลอดภัยทางถนน (นักสื่อสารกู้ชีพ) และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งนี้ คุณณัฐพงศ์  บุญตอบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก เพื่อการค้นหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ” และ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยทางถนน GEO-ITEMS”  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย GEO-ITEMS  ให้เกิดประโยชน์แก่เครือข่ายกู้ชีพ/กู้ภัย ในการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุในเชิงป้องกันอีกด้วย