สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ThaiPBS  Internews และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ: ความปลอดภัยทางถนน…เรื่องที่ไม่เป็นข่าว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ 2 อาคาร D สถานีโทรศัพท์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของสื่อมวลชนทั้งรูปแบบการเขียนและประเด็นนำเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และสามารถส่งต่อเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมการขับรถที่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีนโยบายที่ดีที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Untold Stories โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่หลายคนอาจละเลยไปหรือมองข้ามไป ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีส่วนสำคัญและเป็นประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการมีมาตรการในพื้นที่ที่จะช่วยลดปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

มูลนิธิไทยโรดส์ในฐานะหน่วยงานที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ สถิติอุบัติเหตุทางถนนจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวและร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย” เพื่อนำเสนอและสะท้อนสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม