งานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมห้องย่อยที่ 2 “ห้องถนนปลอดภัย” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการแนะนำองค์กร การเสวนาและบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน หัวข้อ ลงทุน…สู่ถนนยุคใหม่ ใส่ใจผู้เดินทาง…ลดเร็ว ลดเสี่ยง และ ลงทุน…เพื่อยกระดับมาตรฐาน ถนนปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง  ดังนี้

สำหรับวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ลงทุน…สู่ถนนยุคใหม่ ใส่ใจผู้เดินทาง…ลดเร็ว ลดเสี่ยง

ช่วงเวลา 13.00-15.30 น. เป็นการเสวนาในหัวข้อ “การกำหนดความเร็วจำกัดในเขตเมืองและเทศบาล (Speed Limit Setting)” โดย

 • คุณกฤษสยาม อารยะวงศ์ไชย จากองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย
 • คุณณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิไทยโรดส์
 • ดร.สัญญา นามี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
 • ดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง

ช่วงเวลา 15.30-16.30 น. เป็นการบรรยายพิเศษ “โมเดลการจัดการความเร็วเฉพาะพื้นที่ (Speed Limit Zone Model)”

 • “ความเร็วจำกัดบนถนนมิตรภาพ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น” โดย รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • “การจัดการความเร็วบนพื้นที่จุดเสี่ยง ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” โดย ดร.นพดล กรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายแพทย์ ธีรวุฒิ โกมุทบุตร กรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ และพี่เลี้ยง สอจร.
 • มาตรการ “การสยบการจราจร (Traffic Calming)” โดย คุณสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวงชนบท

สำหรับวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ลงทุน…เพื่อยกระดับมาตรฐาน ถนนปลอดภัย

ช่วงเวลา 09.00-10.30 น. เป็นการบรรยายพิเศษ “การลงทุนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน”

 • “ไทยและญี่ปุ่น กับความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety)” โดย คุณสุจิณ มั่งนิมิตร  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
 • “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน” โดยคุณไกวัล วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท
 • “วงเวียนเก้าเลี้ยว วิศวกรมจราจรกับการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย” โดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเอไอที และคุณสุเทพ เรืองชัยเสรีพงษ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

ช่วงเวลา 10.30-12.00 น. เป็นการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน” โดย

 • คุณชวเจต สุนทรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
 • ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
 • คุณถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต
 • พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ (รักษาราชการแทน) ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล