งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน ได้แก่

  • ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย (GEO-ITEMS)
  • พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (Speed Management Blueprint for Thailand’s Road Safety)
  • โครงการกำหนดเขตจำกัดความเร็วในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

รวมถึงการประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเล่มล่าสุดให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

  • หนังสือพิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย(Speed Management Blueprint for Thailand’s Road Safety)
  • หนังสืออัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
  • หนังสือรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2557-2558

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่คลังความรู้ของเว็บไซต์  http://trso.thairoads.org/resources  หรือติดต่อมายังมูลนิธิไทยโรดส์  02-938-4376