เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร (บก.จร.) สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute; WRI)  หนึ่งในภาคีเครือข่ายของมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้จัดประชุมการบริหารจัดการการใช้ความเร็ว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร (Speed Management Workshop) โดยได้เชิญผู้แทนจากภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ (World Resources Institute; WRI), World Health Organization (WHO), World Bank, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วทางถนน และการบริหารการจัดการความเร็วในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติร่วมจัดบูธนิทรรศการ เรื่องพิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  (Speed Management Blueprint for Thailand’s Road Safety) เพื่อจุดประกายความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเร็ว ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนการจัดการความเร็วที่ความชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ