องค์กรภาคเอกชนมูลนิธิ/สมาคม กู้ชีพกู้ภัย ทั่วประเทศ ผนึกกำลังร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ 2  “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการแพทย์ฉุกเฉินและงานกู้ภัยขององค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร และเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรในการพัฒนาการกู้ชีพกู้ภัยของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ

กิจกรรมภายในงานมีฐานปฏิบัติการที่น่าสนใจทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่

  • ฐาน ให้ความรู้เรื่อง อุบัติเหตุทางถนน วิศวกรรมยานยนต์ การใช้เครื่องตัดถ่าง – TOYOTA
  • ฐาน Roads Safety – มูลนิธิสว่างฯ ซึ่งในฐานนี้ คุณณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิไทยโรดส์เป็นผู้ร่วมบรรยายให้ความรู้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนโดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ผ่านทาง Mobile Application” เพื่อทำความเข้าใจแลเรียนรู้การใช้ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดย หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดย หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย การทดสอบระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนฯ ในพื้นที่จริง และการแสดงผลการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ผ่านทาง Web Application

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Road Safety กับเครือข่ายฯ

  • ฐาน โรยตัว/กู้ภัยที่สูง – โดยมูลนิธิสว่างฯ แบ่งเป็น 4 ฐานย่อย
  • ฐาน อัคคีภัย – มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา (ฮุก 31)
  • ฐาน เคมี/สารพิษ – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • ฐาน อาคารถล่ม – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • ฐาน กู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ/การดูแลผู้ป่วยเจ็บจากการดำน้ำ/การป้องกันการจมน้ำ/การดำน้ำกู้ภัย (SCUBA DIVING) – มูลนิธิร่มไทร/กู้ภัยเมตตาธรรม/ชมรมกู้ชีพทางน้ำแห่งประเทศไทย (TWRS)
  • ฐาน วีรชน คนข้างถนน – บริษัทกลางและเครือข่าย