เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ได้จัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์      งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพมหานคร  โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นผู้กล่าวเปิดการแถลงข่าวในครั้งนี้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

  • มีการนำเสนอวีดีทัศน์ “ประมวลสถานการณ์และการดำเนินงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย”
  • เปิดผลสำรวจประชามติ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน” โดย Super poll
  • การเสวนา “การลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน”

โดย มูลนิธิไทยโรดส์ ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (Speed Management Blueprint for Thailand’s Road Safety) ” เพื่อจุดประกายความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเร็ว ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนการจัดการความเร็วที่ความชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ