วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560  เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องรอยัลมณียา บอลลูม เอ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  ได้มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง” จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมการขนส่งทางบก ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งกำหนดให้ผู้โดยสารรถยนต์ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงผู้โดยสารที่เบาะหลัง ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถยนต์และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

โดยสาระสำคัญของการแถลงข่าวโครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง” โดย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวถึงมาตรการและข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกต่อด้านความปลอดภัยของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย ซึ่งได้กำหนดให้รถส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและบทลงโทษสำหรับผู้ขับหรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มนิรภัยในรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถแท็กซี่ จะโดนปรับคนละไม่เกิน 500 บาท แต่หากเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ รถตู้โดยสาร รถทัวร์ รถบรรทุกสินค้า คนขับถูกปรับไม่เกิน 500 บาท ส่วนผู้โดยสารถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 113
  • นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และภาคีเครือข่ายได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้โดยสารยังละเลยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อย โดยเปิดเผยว่า มูลนิธิไทยโรดส์ สํารวจอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะตอนหลังของแท็กซี่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 จุด ประกอบด้วย เขตราชเทวี เขตบางกอกน้อย เขตคลองเตย เขตคลองสาน เขตบางนา เขตพระโขนง เขตภาษีเจริญ และเขตราษฎร์บูรณะ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 3,260 คัน จํานวนผู้โดยสารนั่งเบาะตอนหลัง 3,717 คน พบว่ามีอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะตอนหลังในรถแท็กซี่ เพียงร้อยละ 3 และไม่คาดเข็มขัดนิภัยสูงถึงร้อยละ 97
  • นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย กล่าวว่า ชับบ์ประกันภัยมีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้โดยสารรถยนต์ โดยดำเนินการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ สติ๊กเกอร์ ป้ายติดกระจกรถยนต์ โปสเตอร์ สปอตวิทยุ โดยเริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ด้วยการติดสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในตัวรถและนอกรถ เพื่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้และนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง

นอกจากนี้ มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก อาทิ การจัดเสวนาเรื่อง “อันตรายที่คาดไม่ถึงจากการไม่คาดเข็มขัดแถวหลัง” โดยผู้ประสบเหตุสูญเสียจริง น.ส. พิมพ์ประวีณ์ สมยานุสรณ์ และ การมอบสื่อรณรงค์ฯ แก่ตัวแทนผู้ขับรถแท็กซี่ จาก บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด  บริษัท สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด และเครือข่ายแท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์ พร้อมทั้งถ่ายถาพร่วมกัน ณ ลานจอดรถด้านหน้าโรงแรม