เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  ณ  ห้องประชุมเทวารัณย์  โรงแรมซีบีดี ทู  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มูลนิธิไทยโรดส์ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนโดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ผ่านทาง Mobile Application” รุ่นที่ 5 (พื้นที่ภาคใต้) เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดย หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดย หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย การทดสอบระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนฯ ในพื้นที่จริง และการแสดงผลการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ผ่านทาง Web Application ซึ่งการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ/กู้ภัย จากมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิกุศลศรัทธา  มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ อ.พระแสง  มูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง  ศูนย์ไมตรีขุนทะเล  มูลนิธิใต้เต็กตึ๊งนครศรีธรรมราช  มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ สุไหงโก-ลก  มูลนิธิวัดเก่าเจริญธรรม จ.พังงา  กู้ภัยบางไทร จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ  ตำบลปากแพรก ตำบลน้ำพุ ตำบลพ่วงพรมคร  ตำบลคลองขนาน จ.กระบี่ และสำนักงานเทศบาลตำบลท่าชี ตำบลคลองปราบ  ตำบลพ่วงพรมคร ตำบลบ้านส้อง ตำบลบางสรรค์  ตำบลเมืองเวียง เป็นต้น