จากมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้ร่วมพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหนึ่งในประเด็นที่สำคัญและควรเร่งรีบแก้ไข คือ ปัญหาการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากมติเห็นชอบดังกล่าว ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ มูลนิธิไทยโรดส์ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ BLOOMBERG PHILANTHROPIES INITIATIVE FOR GLOBAL ROAD SAFETY จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดความเร็วในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อหาแนวทางกำหนดเขตจำนวนความเร็วในพื้นที่ต่าง ๆ และผลิตคู่มือแนวทางการกำหนดความเร็วในเขตเมืองและเทศบาลที่เหมาะสม ซึ่งได้นำเสนอต่อหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลนิธิไทยโรดส์ ได้นำเสนอผลการศึกษาความเร็วจำกัดในพื้นที่เขตเมือง และร่วมหารือในประเด็นต่างๆ ได้แก่

  • การกำหนดมาตรฐานป้ายของแต่ละเส้นทางตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ดูแลถนน
  • การปรับเปลี่ยน/เคลื่อนย้ายป้ายปัจจุบันที่ติดตั้งไว้
  • การลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งป้ายร่วมกัน
  • การออกประกาศพระราชกิจจานุเบกษาเรื่องการจำกัดความเร็วในเขตพื้นที่ตามความเหมาะสม

อีกทั้ง เสนอแนะแนวทางการกำหนดความเร็วจำกัดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

  1. ปรับลด 10 กม./ชม. หากถนนไม่มีไหล่ทาง / มีการจอดรถบนไหล่ทาง / มีการจอดรถบนช่องทางจราจร / มีช่องทางจักรยานบนไหล่และไม่มีเครื่องกั้น / มีกิจกรรมของคนเดินเท้าเป็นจำนวนมาก
  2. กรณีมีการจอดรถบนช่องทางจราจรการกำหนดความเร็วจำกัดให้คิดเฉพาะช่องจราจรที่ใช้งานได้จริง
  3. ปรับเพิ่ม 10 กม./ชม. สำหรับทางหลักที่มีทางขนานหากมีจุดเข้า/ออกไม่เกิน 3 จุดต่อกิโลเมตร
  4. สำหรับทางขนานให้เทียบเคียงช่องจราจรต่อทิศทางกับประเภทของถนนในตาราง
  5. ความเร็วที่ปรับเพิ่มต้องไม่เกินอัตราความเร็วสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น สำนักงาน ปภ.จังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน คปภ.จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานจังหวัด หอการค้าจังหวัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา