องค์กร Global Health Advocacy Incubator (GHAI) ได้จัดโครงการเครือข่ายสื่อมวลชนด้านความปลอดภัยทางถนนในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560  (Bangkok Road Safety Journalism Fellowship Program 2017) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety (BIGRS) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-19.00 น. ณ ห้องเบญจสิริ 1 โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 57 เนื่องจากการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชน ที่จะเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสร้างความตระหนักเรื่องจิตสำนึกสาธารณะและการมีวินัยในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนที่ถูกต้อง

มูลนิธิไทยโรดส์ในฐานะหน่วยงานที่เป็นภาคีของโครงการ Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety (BIGRS) และเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ สถิติอุบัติเหตุทางถนนจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงการพัฒนาและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานต่างๆ องค์กร Global Health Advocacy Incubator หรือ GHAI จึงให้เกียรติเชิญมูลนิธิไทยโรดส์ได้ร่วมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของความปลอดภัยทางถนน และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  • กิจกรรม icebreaker
  • การบรรยายหัวข้อ สาเหตุและผลลัพธ์ของอุบัติภัยทางถนน
  • การบรรยายหัวข้อ ความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้กฎหมายในกรุงเทพมหานคร
  • กิจกรรมกลุ่ม : แง่มุมของข่าวด้านความปลอดภัยทางถนน
  • กิจกรรม การนำเสนอประเด็นการรายงานข่าวด้านความปลอดภัยทางถนน
  • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

อีกทั้ง เพื่อให้สื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนวิธีการนำเสนอข่าวความปลอดภัยทางถนน ได้มีประเด็นใหม่ๆ ในการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ตำรวจ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยในช่วงเย็น เวลา 17.30-19.00 น. จึงมีกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ที่ Octave Rooftop Lounge & Bar ชั้น 49 ของโรงแรมอีกด้วย