สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเครือข่ายนักสื่อสารกู้ชีพเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ค่ายแกนนำครั้งที่ 2)  ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน  2560       ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมโรงแรมชวาลันรีสอร์ท  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสาธารณะของเครือข่ายกู้ชีพเพื่อความปลอดภัยทางถนน (นักสื่อสารกู้ชีพ) และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งนี้ คุณณัฐพงศ์  บุญตอบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ  “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยทางถนน GEO-ITEMS”  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบGEO-ITEMS  ให้เกิดประโยชน์แก่เครือข่ายกู้ชีพ/กู้ภัยอีกด้วย