วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิไทยโรดส์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ รุ่นที่ 5 (ภาคเหนือ) เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคในการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็ว และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและขับเคลื่อนมาตรการรณรงค์การใช้ความเร็วอย่างปลอดภัยในระดับพื้นที่ได้จริง

ทางวิทยากรได้อบรมในเรื่องเทคนิคและวิธีการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็ว เช่น การสำรวจด้วยนาฬิกาจับเวลา (Stop Watch) การสำรวจด้วยปืนตรวจจับความเร็ว (Speed Gun) การสำรวจโดยใช้โปรแกรม Easy Spot Speed รวมถึงฝึกปฏิบัติการสำรวจในภาคสนาม และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วจากภาคสนาม กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย อาทิ หน่วยงานด้านถนนปลอดภัย ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด รวมถึง สอจร.ระดับจังหวัดและพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้ง หน่วยงานราชการท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาล  สำหรับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจภูธร และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่