งานพิธีลงนาม  MOU  ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน  2560  ณ ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 6  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก 55 องค์กรร่วมประสานพลังเพื่อยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และ ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนภายในองค์กรของตนเอง และต่อสาธารณชน  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยจะมีการดำเนินการ ดังนี้

  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของบุคลากร และด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ ทั้งของตนเองและผู้รับจ้างขนส่ง
  • สร้างความตระหนักและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ แนวปฏิบัติด้านการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้ง ส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับสมาชิกครอบครัวเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสู่สังคม
  •  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการสื่อความและการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสานึก เสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากรภายในและต่อสังคม
  • กำหนดมาตรการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมผลักดันให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนนมี ประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะให้รัฐกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมต่อสภาพปัญหาในปัจจุบัน
  • สนับสนุนส่งเสริมให้มียานพาหนะที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ต่อพ่วง และการบำรุงรักษาที่ดีเพื่อความ ปลอดภัย ทั้งนี้ ทุกฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ พร้อมติดตามผลการ ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภายในองค์กรของตนเองและต่อสาธารณชน

นอกจากการลงนาม MOU แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมบูธนิทรรศการโดยมูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบูธ“ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์” โดย หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย  (GEO-ITEMS) เพื่อให้ความรู้และรายละเอียดข้อมูลแก่หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย และผู้เข้าร่วมงานที่สนใจอีกด้วย