สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ฯ ห้อง Ballroom C โรงเเรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่รายงานการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 รวมทั้งนำเสนอผลการศึกษาให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเสนอความเห็นแลกเปลี่ยน

โดยมีการบรรยายพิเศษ ได้แก่

เรื่อง “สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย” โดย

  • นพ.ธนะพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
  • รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เรื่อง “แนะนำโครงการการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน” โดย

  • รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง
  • ดร.สุเมธ องกิตติกุล