วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน “รวมใจเพื่อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่เวทีโลก” โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายและเสริมสร้างจิตวิญญาณผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งการจัดการในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวประมาณ 2,500 คน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ในภาพรวมห้องประชุมใหญ่ มีทั้งการปาฐกถามพิเศษ การบรรยายในหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญ การมอบโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ รวมถึงกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 อีกทั้งการจัดกิจกรรมในห้องประชุมย่อย ประกอบด้วย การเสวนา/ อภิปรายหมู่ตามประเด็นต่างๆ การจัด Workshop และการนำเสนอ ประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดย มูลนิธิไทยโรดส์ เข้าร่วมกิจกรรมและจัดบูธ “ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์” โดย หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย (GEO-ITEMS) เพื่อให้ความรู้และรายละเอียดข้อมูลแก่หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย และผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ