ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร มูลนิธิไทยโรดส์ ได้จัดการประชุมเครือข่ายวิชาการของมูลนิธิไทยโรดส์ ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนองานวิจัยและกิจกรรมด้านปลอดภัยทางถนนที่มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินการในช่วงปี 2558-2560 ที่ผ่านมา รวมทั้งมีการร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ “โจทย์สำคัญที่ต้องการความรู้ทางวิชาการมาสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนน” จากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) คณะทำงานสนับสนุนแผนงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) ในส่วนมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซึ่งมีการนำเสนองานวิจัย และกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้

โดย มูลนิธิไทยโรดส์

  1. ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดย หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย GEO-ITEMS
  2. เว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย http://trsl.thairoads.org
  3. การกำหนดความเร็วจำกัดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว
  4. การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558

โดย มหาวิทยาลัย

  1. การศึกษาผลของลักษณะการนั่งมอเตอร์ไซด์เด็กต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดจากการชนของมอเตอร์ไซด์ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2. การศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. การศึกษาการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการชนท้าย กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี