เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมต้นคูณ 4 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ทางคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคกลาง ภาคตะวันออก ได้จัดเวทีสัมมนาวิชาการ สอจร. ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ “ใช้ความรู้…สู่ความปลอดภัยทางถนน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการระดับภาคให้แก่ภาคีเครือข่ายจาก 24 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 200 คนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย แขวงการทาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ ขนส่งจังหวัด กู้ชีพ หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น

ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  • เวทีเสวนา “สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมและระดับภาค กับแนวทางการทำงานในอนาคต” โดย (1) นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย (2) พ.ต.อ.อำนาจ ถนอมทรัพย์ และ (3) นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์
  • เวทีเสวนา “เงื่อนไขความรุนแรงในอุบัติเหตุ รถตู้โดยสารสาธารณะ” โดย (1) คุณณัฐพงศ์ บุญตอบ (2) รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ และ (3) นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี
  • การแบ่งห้องย่อย และสรุปบทเรียนดีๆ โดย ห้องย่อยที่ 1: การขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ห้องย่อยที่ 2: การขับเคลื่อนงานระดับอำเภอ และห้องย่อยที่ 3: การขับเคลื่อนงานระดับชุมชน/ ท้องถิ่น
  • การประกาศผลและมอบโล่รางวัลประจำห้องย่อย
  • การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการระดับภาค โดย สอจร.
  • การจัดนิทรรศการ หัวข้อ “ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดยหน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย” (GEO-ITEMS) และ “11 รูปแบบการชนของรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและควรระวัง” โดย สสส. และมูลนิธิไทยโรดส์