วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมกัปตัน โรงแรมโบ๊ทลากูล รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิไทยโรดส์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ รุ่นที่ 4 (ภาคใต้) เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคในการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็ว และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและขับเคลื่อนมาตรการรณรงค์การใช้ความเร็วอย่างปลอดภัยในระดับพื้นที่ได้จริง

ทางวิทยากรได้อบรมในเรื่องเทคนิคและวิธีการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็ว เช่น การสำรวจด้วยนาฬิกาจับเวลา (Stop Watch) การสำรวจด้วยปืนตรวจจับความเร็ว (Speed Gun) การสำรวจโดยใช้โปรแกรม Easy Spot Speed รวมถึงฝึกปฏิบัติการสำรวจในภาคสนาม และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วจากภาคสนาม กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน อาทิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น