ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้ร่วมมือกับกรมทางหลวง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย จัดทำ “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกำหนดความเร็วในเขตเมืองและการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว” วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ โรงเเรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติให้มีทักษะการวิเคราะห์  กำหนดความเร็ว และติดตั้งป้ายได้ตามมติ ครม. ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดความเร็วที่เหมาะสม และติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งเตือนผ่านกลไกคณะกรรมการจัดการจราจรระดับจังหวัด (อจร.) เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2560 โดย มูลนิธิไทยโรดส์ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การกำหนดความเร็วในเขตเมืองสำหรับท้องถิ่น และการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว” รวมทั้งได้ให้ความเห็นต่อแผนการลดความเร็วและติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ในครั้งนี้