เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดย คุณณัฐพงษ์ บุญตอบ นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมวิทยากร “หลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน สำหรับพนักงานสอบสวน” รุ่นที่ 1 หัวข้อ “การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งจัดขึ้นโดย กองบัญชาการศึกษา ที่ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน สำหรับพนักงานสอบสวนให้มีความรู้และทักษะ รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคลากรที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานได้ โดยการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)