สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเเรมธารารีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจมน้ำ และการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จากสหสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ในส่วนของ “การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังในด้านการบาดเจ็บทางถนน” มีรายละเอียด ดังนี้

  • การบรรยาย เรื่องการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและการใช้ข้อมูลในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
  • การสาธิต เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดย คุณชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
  • การอภิปราย เรื่องการใช้ข้อมูลในการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน คุณณัฐพงษ์ บุญตอบ นักวิจัยอาวุโสมูลนิธิไทยโรดส์ และผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • การอภิปราย เรื่องความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบสหสาขา โดย ดร.ณัฐกานต์ ไวยเนตร ผู้เชี่ยวชาญการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
  • การบรรยาย การสอบสวนอุบัติเหตุจราจร การวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และการเขียนรายงานการสอบสวน และ การวิพากษ์รายงานสอบสวนและการวิเคราะห์รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โดย ดร.ณัฐกานต์ ไวยเนตร ผู้เชี่ยวชาญการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

โดยมีการร่วมมือและเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการจากสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ เทศบาล บริษัทกลางคุ้มครองประกันภัย ตำรวจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิไทยโรดส์ เป็นต้น