จากการดำเนินงานทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ยึดเป้าหมายและแนวทางขององค์การสหประชาชาติ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ช่วยดำเนินการอย่างจริงจัง แต่จากการประเมินผลครึ่งทศวรรษ (พ.ศ.2554-2563) ขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ยังไม่ลดลงตามเป้าหมาย จากรายงานของ WHO 2015 ด้านความปลอดภัยทางถนน พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลกในอัตรา 36.2 ต่อแสนประชากรนั้น จึงนำมาสู่การจัดประชุุมทำแผนบูรณาการ เรื่อง “การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560” โดย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และโรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม เลอ เบล แอร์ ชั้น 1 โรงเเรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โดย มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำแผนบูรณาการฯ โดยมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และสามารถลงสู่การปฏิบัติจริงได้ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) Enforcement (2) Engineering (3) Education (4) EMS และ (5) Evaluation