ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสังกัดกระทรวงคมนาคมและผู้เกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2559-2560 โดย ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2559-2560)

สำหรับกิจกรรมภายในการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) ในครั้งนี้

  • การบรรยายภาพรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนและสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2559-2560) โดยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  • การอภิปรายหัวข้อ “นโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน” โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  • หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการลดปัญหาและความรุนแรงของอุบัติเหตุต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2559-2560)

โดยมีการแลกเปลี่ยนและระดมสมองร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักตำรวจแห่งชาติ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิไทยโรดส์ เป็นต้น ในการเสนอแนะแนวทางการลดปัญหาและความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน คือ (1) ปัจจัยด้านกายภาพ (2) ปัจจัยด้านยานพาหนะ (3) ปัจจัยด้านพฤติกรรม และ (4) ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมาย