องค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/ สมาคม) ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/ สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเเรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

  • การเสวนาทางวิชาการ “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
  • การจัดนิทรรศการและการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ทั้งจากอุบัติเหตุทางถนน, ในพื้นที่พิเศษป่าและเขา, ในบริเวณอาคารสูง, โดยอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์), เหตุทางน้ำ, แผ่นดินไหว, สารเคมี
  • การจัดนิทรรศการข้อมูลเชิงวิชาการ จากสถาบันการเเพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลนิธิไทยโรดส์ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด