แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์บริการประชาชน MOTORWAY ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทับช้าง)” โดยได้จัดพิธีการเปิดและแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริเวณจุดพักรถและหน่วยบริการประชาชน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม. 48+300 (ขาออก กทม.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลจากผู้ใช้ทางและรับข้อเสนอแนะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและช่วยอำนวยความสะดวกตามแนวทาง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในการบริการเพื่อประชาชนผู้ใช้ทาง ในการนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการแก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนผู้ใช้ทางในศูนย์บริการฯ