เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม MSC Hall โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด (อสจร.) จัดงานแถลงข่าว 3rd Thai National Status report for road safety 2014 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมนำเสนอและสะท้อนสถานการณ์ด้านอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ Dr. Liviu Vedrasco WHO ประจำประเทศไทย, ดร.ศาตราวุฒิ พลบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงาน สอจร. และ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส.

โดยจุดประสงค์หลัก เพื่อนำเสนอสถานการณ์โลกและการจัดลำดับอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย โดยรายงานสถานการณ์ความสูญเสียจากการบาดเจ็บบนถนน (Global status report on roads safety 2015) ได้ชี้ให้เห็นว่า การคาดประมาณการตายจากการบาดเจ็บทางถนนของประเทศไทย ยังอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศลิเบีย โดยประเทศไทยมีอัตราตาย 36.2 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าอัตราตายเฉลี่ยทั่วโลก 17.5 ถึง 2 เท่า ที่สำคัญประเทศไทยตายจากรถจักรยานยนต์เป็นอันดับ 1 (อัตราตายจากรถจัรกยานยนต์ 26 ต่อประชากรแสนคน) อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับรายงานในปี 2013 พบว่า ประเทศไทยลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ถึง 2,075 คน

มูลนิธิไทยโรดส์ หนึ่งในภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลสำรวจ “อัตราการสวมนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผล ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ท้องถิ่นมากขึ้น