สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) จัดสัมมนา “สานพลัง สอจร. กับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน” เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

  • การเสวนา “สานพลังภาคี เพื่อความปลอดภัยทางถนน”
  • บทเรียนความร่วมมือในระดับจังหวัดและอำเภอ
  • การระดมความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมทบทวนการเรียนรู้-การจัดทำแผนขับเคลื่อนงานฯ-ข้อสรุปผลการประชุมให้ข้อคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนงานฯ

ทางมูลนิธิไทยโรดส์ ได้มีส่วนร่วมในฐานะวิทยากร ในหัวข้อ “จุดเสี่ยง” และร่วมเสวนาข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญร่วมกับภาคีต่างๆ รวมถึงจัดแสดงบูธนิทรรศการ หัวข้อ “12 ตัวชี้วัดสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน” เพื่อสร้างความตระหนักและรู้ทันเท่าถึงสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนไทยแก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้