สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิไทยโรดส์ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสำรวจข้อมูลการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suite 11 ชั้นที่ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักวิชาการ จาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน อาทิ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) องค์การช่วยเหลือเด็กประเทศไทย (Save the Children) มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety (ฺBIGRS) จุดประสงค์หลักคือ เพื่อร่วมพัฒนาแบบสำรวจข้อมูลฯ ที่มีความเหมาะสมและความน่าเชื่อ และขอคำแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานสำรวจเก็บข้อมูล ทั้งหมด 438 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการ “การสำรวจการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่าง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิไทยโรดส์ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทย โดยสามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นฐานข้อมูล สำหรับขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาให้เกิดการบรรจุความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง สามารถนำไปต่อยอดหรือขยายผลการดำเนินการโรงเรียนทั่วประเทศไทยในอนาคต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนไทยได้