วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมไมด้า 2 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) จากสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
  5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  6. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ได้ร่วมประชุมหารือและวางแผนงานสำรวจหมวกประเทศ ประจำปี 2559 และมีการอบรมการใช้ Mobile Apps Helmet Check-In สำหรับการดำเนินงานสำรวจหมวกนิรภัย ปี 2559 แก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) พร้อมทั้งลงพื้นที่จริงปฏิบัติ เพื่อสาทิตการตั้งกล้องวีดีโอสำรวจ และทดสอบการใช้ Mobile Apps Helmet Check-In 2 พื้นที่ ได้แก่ จุดที่ 1 แยกแคราย และ จุดที่ 2 แยกตลาดม้าไทรม้า จ.นนทบุรี