วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. คุณอัจฉราภรณ์ สุทธจิตตะ ผู้จัดการพัฒนาธุกิจ คุณบุษริน สินธุนาวารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา จาก Australian Trade Commission (Austrade) และ Professor Jennie Oxley, Deputy Director from Monash University Accident Research Centre ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิไทยโรดส์ และพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน

โดย มูลนิธิไทยโรดส์ ได้กล่าวถึงความเป็นมา แนวทางการดำเนิน และประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักมูลนิธิไทยโรดส์ ภาพรวมของบทบาทและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ในลำดับถัดไป Professor Jennie Oxley และผู้แทนจาก Australian Trade Commission (Austrade) ได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางของ Austrade ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอุบัติภัย แห่ง Monash University ในประเทศออสเตรเลีย

สำหรับการพูดคุยครั้งนี้ เป้าหมายคือ การพัฒนาความร่วมมือและวิธีการทำงานร่วมกันระหว่าง Austrade, ศูนย์วิจัยอุบัติภัย แห่ง Monash University มูลนิธิไทยโรดส์ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน