เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ทางมูลนิธิไทยโรดส์ ได้เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ทิศทางของการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย” โดย สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (Asian Transportation Research Society) ซึ่งมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน จากประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ นายแพทย์ วิทยา ชาติบัญชาชัย, ผู้อำนวยการศูนย์ ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่นในด้านการป้องกันอุบัติเหตุ,  Associate Profressor Jennifer Oxley จากศูนย์วิจัยอุบัติภัย แห่ง Monash University, Mr Michael Cater และ Mr John Wheatland จาก KSI Global Australia

โดยจุดประสงค์หลักคือ เพื่อนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายจากการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนนของประเทศไทย และเพื่อแบ่งปันข้อมูลและกรณีศึกษา  ของออสเตรเลีย ชึ่งประสบผลสำเร็จในการลดอุบัติเหตุ และการสูญเสียได้อย่างดีตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ ระบบ SAFE SYSTEM APPROACH ที่ ออสเตรเลียได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในนานาประเทศ หลักสำคัญของมาตรการที่ได้ผลจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานร่วมกัน เพื่อการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความร่วมมือไปสู่ภาคประชาชนในการร่วมรณรงค์วินัยและน้ำใจบนท้องถนน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ การให้การศึกษาและฝึกอบรมให้แก่ ผู้ใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผุ้ใหญ่ ซึ่งอาจจะยังมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งมีการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะแนวทางในการนำเสนอ หัวข้อการรณรงค์ และ ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตบนท้องถนนของภาคประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในมุมมองใหม่ๆ ที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างยั่งยืนต่อไป