เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก Bloomberg Philanthropies มูลนิธิไทยโรดส์ และ John Hopkins International Injury Research Unit ของมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และได้มอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 5 เครื่อง แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อจัดมอบให้สถานีตำรวจนครบาล ทั้ง 5 แห่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าสำรวจข้อมูล ณ จุดตรวจแอลกอฮอล์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ Bloomberg Initiative for Global Road Safety ในครั้งนี้ อันได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม และสถานีตำรวจนครบาลบางนา

สำหรับโครงการ Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety ได้รับทุนสนับสนุนจาก Bloomberg Philanthropies ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 10 เมือง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ผลจากการจัดทำข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยสำนักจราจรและขนส่ง (สจส.) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของกรุงเทพมหานครที่จะเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยที่ครอบคลุม ทั้งเรื่องปลอดอุบัติเหตุในระบบขนส่งมวลชน และความปลอดภัยทางถนน และเพื่อให้การดำเนินโครงการ Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทางกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ร่วมดำเนินการ และในส่วนการสำรวจ/ เก็บรวบรวมข้อมูล เรื่องความปลอดภัยทางถนนในประเด็นเสี่ยงความปลอดภัยทางถนนนั้น ทาง JHU ได้ร่วมกับมูลนิธิไทยโรดส์ ในการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและการติดตามประเมินผลโครงการต่อไป