โครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%  ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานในหน่วยงานหลักของจังหวัด ได้กำหนดจัดสัมมนาการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน  ขึ้นในวันที่  28 – 29  มีนาคม 2559   ณ ห้องประชุม ทิพวรรณ บอลรูม ชั้น แอล โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ที่ผ่านมา

ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ แขวงการทางหลวงจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ ตำบล สถานีตำรวจภูธรจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด หน่วยกู้ภัยจังหวัด บริษัทองค์กรเอกชน โรงแรม เป็นต้น รวมถึงมีการมอบโล่รางวัล “มาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100%” แก่องค์กรที่มีมาตรการองค์กรที่เข้มแข็ง และมีการรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัยแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาภายใต้การดูแล เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ยั่งยืน

มูลนิธิไทยโรดส์ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงบูธ และนำเสนอผล “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย” ปี 2557 “การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใหญ่พื้นที่อุตสาหกรรม” “การสวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา” ปี 2558 และ “แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ” ปี 2553-2557 ให้แก่หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการสำรวจในภาพรวม และผลักดันให้เกิดแรงกระตุ้นแก่หน่วยงานองค์กรในการรณรงค์ สร้างมาตรการองค์กร และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างเป็นรูปธรรมและยั่นยืนได้