เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับภาคีโครงการ 7% ประกอบด้วย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิไทยโรดส์ รวมถึงผู้แทนสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผอ.โรงเรียนนำร่องและโรงเรียนควบคุมในโครงการทั้ง 12 โรงเรียน ได้เข้าพบ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอและรายงานผลการดำเนินการ “The 7% Project เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก” ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา

มูลนิธิไทยโรดส์ ในฐานะทีมสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อติดตามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้

  • อัตราการสวมหมวกนิรภัยเฉลี่ยในกลุ่มเด็ก (17%) จาก 6 โรงเรียนนำร่อง พบว่า มีอัตราการสวมหมวกนิรภัย สูงกว่า ค่าเฉลี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2557 (14%)
  • การเปรียบเทียบการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มนักเรียน ระหว่างนักเรียนที่เดินทางมากับ “ผู้ปกครอง” และ/หรือ “มอเตอร์ไซต์รับจ้าง” พบว่า นักเรียนที่เดินทางมากับผู้ปกครอง มีแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัย สูงกว่า นักเรียนที่เดินทางมากับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
  • เมื่อพิจารณาการใช้สายรัดคางขณะสวมหมวกนิรภัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่สวมหมวกนิรภัย มีการใช้สายรัดคางอย่างถูกต้อง

โดยทาง กทม. ตกลงที่จะสนับสนุนโครงการฯ ต่อ โดยให้โรงเรียนภายในสังกัด กทม. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กไทยสวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้น